خدمات حسابداری
تبصره های قدیم و جدید ماده 86 قانون مالیات های مستقیم

تبصره های قدیم و جدید ماده 86 قانون مالیات های مستقیم

جزئیات تبصره های ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم با توجه به اصلاحیه قابل اجرا از ۱/ ۱/ ۱۳۹۵ و نیز اصلاحیه اخیر قابل اجرا از ۱۱/ ۶/ ۱۳۹۶در این خبر به همراه ریز جزییات آن در ادامه ارائه می گردد.

 

تبصره های ماده 86 قدیم قانون مالیات های مستقیم

 

تبصره پرداخت به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود:

  1. حق المشاوره
  2. حق حضور در جلسات
  3. حق التدریس
  4. حق التحقیق
  5. حق پروژه

مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت ماده 84 به نرخ مقطوع 10% اعمال کنند.

 

تبصره های ماده 86 جدید قانون مالیات های مستقیم

 

پرداخت کننده غیر اصلی:

هنگام هر پرداخت به اشخاص حقیقی مالیات مالیات متعلق را با رعایت معافیت های قانونی به جز معافیت ماده 84 به نرخ مقطوع 10% اعمال کنند.

 

پرداخت توسط دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی،پژوهشی و فناوری:

کارکنان خود و غیر کارکنان خود در صورت حق التدریس به نرخ مقطوع 10% و برای حق التحقیق، حق پژوهش، قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی به نرخ مقطوع 5% اعمال کنند.

 

شرکت مالیاتی